#3 Toyota Motorsport Toyota GT-One: Ukyo Katayama, Keiichi Tsuchiya, Toshio Suzuki

USA / Latino
Nuestras ediciones internacionales